Regulamin

 

Zgoda na udział dziecka w zajęciach jest jednoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją poniższego regulaminu.

ZASADY SZKOLENIA W KLUBIE

Klub Sportowy PLAS Warszawa prowadzi szkolenie siatkarskie dzieci i młodzieży. Możliwość udziału w zajęciach sportowych mają dzieci które zostaną zakwalifikowane do szkolenia w trakcie prowadzonych akcji naborowych. Decyzję o zakwalifikowaniu i kontynuacji szkolenia podejmuje trener prowadzący określoną grupę. W każdym momencie szkolenia trener może zdecydować, że zawodnik/zawodniczka nie będzie kontynuować treningów  w określonej grupie.

Szkolenie podzielone jest na 2 etapy : mini-siatkówka (klasy 2-6 szkoły podstawowej) oraz siatkówka młodzieżowa (od klasy 7 do pełnoletności zawodnika).

W pierwszym etapie szkolenia treningi odbywają się 2 razy w tygodniu w wyznaczonych grupach. Dzieci mają możliwość startowania w rozgrywkach minisiatkówki Kinder + Sport organizowanych przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Drugi etap to już “dorosła” siatkówka  treningi odbywają się minimum 3 razy w tygodniu – Klub startuje w Mistrzostwach Mazowsza organizowanych przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej oraz innych towarzyskich  turniejach. Na tym etapie również odbywa się szkolenie w piłce plażowej, najlepsi startują w rozgrywkach o Mistrzostwo Mazowsza i Polski.

PŁATNOŚCI

Rodzice uczestników zajęć wpłacają na konto Klubu ustaloną miesięczną składkę klubową oraz całoroczną opłatę ubezpieczeniową (prosimy o wpłatę na konto klubu 45 zł do 30 września). Oprócz składki klubowej i ubezpieczenia, rodzice finansują udział dziecka w obozach sportowych, zgrupowaniach oraz w wyjazdowych turniejach.

Składka klubowa  w oparciu o koszty funkcjonowania naszych sekcji i klubu w sezonie 2019/2020 wynoszą:

  • Dla grup minisiatkówki (trenujący 2 razy w tygodniu): 100 złotych miesięcznie (10 wpłat po 100 zł bez względu na ilość obecności dziecka na treningu w danym miesiącu)
  • Dla grup trenujących 3 razy w tygodniu: 150 złotych miesięcznie (10 wpłat po 150 zł bez względu na ilość obecności dziecka na treningu w danym miesiącu)
  • Ubezpieczenie 45 zł płatne obowiązkowo do 30 września dla każdego uczestnika zajęć (płatność przelewem w tytule wpisujemy: identyfikator zawodnika – przydzielony przez klub-otrzymany od trenera (składający się ze znaku # i numeru), imię i nazwisko dziecka). Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia.

  • ZGŁASZANIE SZKODY
    numer polisy - proszę o kontakt tel. 509692150

Zniżki składki członkowskiej dla rodzeństwa 50% na drugie  i kolejne dziecko. W przypadku dłuższej kontuzji i niemożności udziału w treningach istnieje możliwość zawieszenia wpłat.

Płatności prosimy dokonywać  do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy:

Uczniowski Klub Sportowy Plas:

03 1020 1042 0000 8202 0109 1875

(w tytule wpisując: identyfikator zawodnika – przydzielony przez klub-otrzymany od trenera (składający się ze znaku # i numeru) , imię i nazwisko dziecka – miesiąc, za który płacimy).

Przykład poprawnej składni opisu przelewu: #52612 Imię i nazwisko luty 2019

Rejestracja w STREFIE RODZICA

W Klubie istnieje system informatyczny on-line, który umożliwia usprawnienie zarządzania komunikacją rodzic-klub. Prosimy o zarejestrowanie się opiekunów w systemie – system dostępny przez stronę klubową rejestracja.

Badania

Rodzic/opiekun jest zobligowany dostarczyć zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w treningach siatkarskich niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć treningowych w klubie.

Deklaracja klubowa

Rodzice dzieci, które reprezentują Uczniowski Klub Sportowy Plas podczas zawodów sportowych proszeni są o wypełnienie deklaracji zawodniczej (deklaracja). Jest to niezbędny dokument i wymóg Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej i Polskiego Związku Piłki Siatkowej umożliwiający reprezentowanie barw UKS PLAS

Zmiana barw klubowych przebiega zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej (regulamin PZPS.pdf)

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach  UKS PLAS oraz ustanie członkostwa w Klubie jest możliwe w każdym momencie zarówno na prośbę uczestnika jak i w wyniku decyzji trenera i zarządu Klubu. 

Wykorzytanie wizerunku

Zapisując dziecko do Klubu rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie przez Klub wizerunku dziecka, zdjęć (fotografii) oraz materiałów wideo dla celów promocji Klubu, jak również w celu realizacji celów i zadań Klubu określonych w jego Statucie, także poprzez umieszczenie ich w sieci internet. Ponadto wyraża zgodę na publikację wraz z wizerunkiem dziecka jego imienia i nazwiska.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych przez Klub – RODO: (otwórz)

Hits: 1368